Kallelse till extra stämma

Måndagen den 14 maj 2018 kl 18.00
Plats: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg
Dagordning enligt stadgarna, § 22 a – g samt:

1) Stadgebyte

Vid ordinarie föreningsstämma den 6 december beslutade stämman, med 26
röster mot 0, att anta Riksbyggen nya normalstadgar 2014, version 2016:1 med
årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna. För giltighet av beslut om
stadgeändring krävs att samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter
varandra följande stämmor samt att minst 2/3 av de röstande på sista stämman
röstar för att anta de nya stadgarna.

2) Utredning av solcellsinstallation

I samband med framtida underhåll/renovering av husens yttertak föreslår styrelsen
att den får i uppdrag att utreda möjlig solcellsinstallation.

Varberg i april 2018
STYRELSEN

Förslag och ärenden som du vill att föreningsstämman skall behandla måste skriftligen anmälas till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, registrerad partner, föräldrar, syskon eller barm får vara ombud. Ingen bostadsrätt får som ombud företräda mer än en medlem.

Anmälan till extra föreningsstämma för Riksbyggens bostadsrättsförening
Varbergshus nr 5. Vi bjuder på förtäring och vill därför veta hur många som kommer.