Category Archives: Nyheter

Nyheter Februari

Takbytesprojektet

Nu går takprojektet in i nästa fas, förfrågningsunderlag kommer att skickas ut till ett antal byggare / entreprenörer den närmsta tiden.

 • Val av entreprenör kommer ske under våren.
  Taken ska bytas och ändras färg på till antracitgrå betongtakpannor. Arbetena kommer att ske utifrån, alla vi boende måste ”röja” på våra vindsutrymmen. Framförallt på R-husen som inte har råspont under takpannorna idag.
 • Installation av solceller för föreningens fastighets el (ej för boende el). Solcellerna kommer endast att monteras på 3 st F- hus 16,18 och 19.
 • Bygglov är klart för ändring av färg på taken samt solcellerna.
 • Vi vet inte när entreprenadarbetena kan påbörjas, troligtvis tidigast efter semestern i år.
 • Tanken är att det ska bli entreprenadtid på ca 2 år efter påbörjad entreprenad.

Detta stora projekt har flera stora utmaningar bl.a.

 • Ställningsbyggande runt alla huskroppar även vid våra uteplatser (hur och var ska ställningarna stöttas mot mark)?
 • arbetsbodars, material- och avfallscontainers placering?
 • Upphandling av solceller för föreningens fastighets el samt försäljning av överskotts el pågår med Varberg Energi, då de är nätägare.
 • Inga nya stora arbeten kommer att utföras på området, innan takbyteprojektet är klart.

Föryngring av buskage

Styrelsen har beslutat om fortsatt föryngring av buskage med mera ihop med vår
förvaltare Riksbyggen. Under 2020 kommer vi bl.a.:

 • Klippa ner häcken runt kvartershuset, så att den kan växa upp och bli en snygg häck.
 • Beskära träd tex. Magnolian och Lärken vid hus 4.
 • Klippa ner och gräva upp vissa buskage, som kommer att återplanteras senare i vår.
 • Blodbok kommer att planteras vid stubbträdet i vid Äckregårdsvägen 98.
 • Det pågår även ett projekt där ”trekanten ” vid förrådet mot Stenåsavägen kommer att omdisponeras samt omplanteras. Detta sker när takprojektet är färdigt.

Trevlig vår!
önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Feb 2020

 

Äckrebladet finns även att läsa på denna sidan om man vill läsa äldre äckreblad.

Radonmätning datum

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

Radonmätning

Inom kort kommer Riksbyggen att genomföra radonmätningar i samtliga lägenheter i Riksbyggen VBG 5.

 

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och innebär en hälsorisk för lungorna om man exponeras i för stora mängder. Bostadsrättsföreningar har en skyldighet att kontrollera radonförekomsten i sina bostadsbestånd, såväl i befintliga som i nya byggnader. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande är lokala tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken.

 

Mer information kommer i samband med att radonmätarna (puckarna) delas ut. Mätningen kommer att pågå i två månader och påbörjas vecka 8.

 

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

 

Nina Johansson

Tfn: 0771-860 860

nina.johansson@riksbyggen.se

På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Instruktioner för radonmätning (långtidsmätning)

 

1.     I påsen som ni har fått finns två plastpåsar, i dessa påsar ligger det detektorer för att mäta radon. Detektorn ser ut som en liten puck. Plastpåsarna är märkta med sovrum och vardagsrum och ska placeras i respektive rum.

Klipp upp plastpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen. Tänk på att aldrig öppna själva detektorn, den är laddad och klar. För ett årsmedelvärde krävs det att man mäter med minst två detektorer per bostad

2.     Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt, på ett bord eller häng dem gärna från en krok i taket så luft kan flöda fritt runt dem. Undvik att placera dem i närheten till ett fönster, ventilations- eller värmekällor. Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

 

3.     Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

 

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga Onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Kallelse till Extrastämma

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till extra föreningsstämma med anledning av stadgeändring.

 Måndagen den 2 mars 2020 kl 18.00

Plats: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna, § 59 a – g samt:

Stadgeändring

Föreningen har vid tidigare stämmor beslutat att använda Riksbyggens nya normalstadgar 2014, version 2016:1 med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna. Ett fel har smugit sig in i § 29, Föreningens ansvar. Nuvarande text:

 

 • radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)

 

Styrelsen för brf Varbergshus nr 5 föreslår att följande text ersätter den nuvarande:

 

 • vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)

 

För giltighet av beslut om stadgeändring krävs att samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter varandra följande stämmor samt att minst hälften av de röstande på första stämman och 2/3 av de röstande på andra stämman röstar för att anta de nya stadgarna.

 

Varberg i februari 2020

STYRELSEN

Nyheter Dec

Stämman

Årsstämman hölls 2019-11-20 och Stömmoprotokollet finns här på hemsidan.

På mötet beslutades bl.a. att takbyteprojektet går vidare till upphandlingsfasen.

 

Takbyteprojektet

 

 • Taken ska bytas och ändras färg på (om vi får bygglov) samt kuporna ska målas. Tanken är att det ska bli entreprenadtid på ca 2 år efter avslutad upphandling.
 • Detta stora projekt har flera stora utmaningar bl.a.
  – ställningsbyggande (hur och var ska ställningarna stöttas mot mark)?
  – utförande tid (mellan vilka tider, helger)?
  – arbetsbodars placering?
  – material- och avfallscontainers placering?
 • Installation av solceller för föreningens fastighets el (ej för boende el). Solcellerna kommer endast att monteras på ett antal F- hus, dvs det blir inga solceller på hela området, enligt rekommendationer från två fristående utredningar samt beslut på stämman. Det blir inga laddstolpar eller motorvärmaruttag i detta projekt, då områdets elnät inte klarar av belastningen.
 • Upphandling av solceller för föreningens fastighets el samt försäljning av överskotts el pågår med Varberg Energi, då de är nätägare.
 • Inga nya stora arbeten kommer att utföras på området, innan takbyteprojektet är klart.

 

Föryngring av buskage

 

Styrelsen har beslutat om fortsatt föryngring av buskage med mera ihop

med vår förvaltare Riksbyggen. Under 2020 kommer vi bl.a.

 • Klippa ner häcken runt kvartershuset, så att den kan växa upp och bli en snygg häck.
 • Beskära träd tex. Magnolian och Lärken vid hus 4.
 • Klippa ner och gräva upp vissa buskage, som kommer att återplanteras senare i vår.
 • Blodbok kommer att planteras vid stubbträdet i vid Äckregårdsvägen 98.
 • Trädet vid Stenåsavägen 77 kommer att tas ner.
 • Det pågår även ett projekt där ”trekanten ” vid förrådet mot Stenåsavägen kommer att omdisponeras samt omplanteras.

 

Nyheter Oktober

Stämman

Årsstämman blir 2019-11-20 kl 19.00 i Kvartershuset

Utöver de ordinarie punkterna i stadgarna så kommer vi att diskutera den kommande

takrenoveringen samt fatta beslut om färg på taken och om solceller (ska vi bygga med solceller eller ej?). Den formella kallelsen kommer.

Ventilation

När det gäller köksfläktarna så får vi boende inte glömma att rengöra fettfiltret
(det runda under kåpan) regelbundet samt byta detta 1 ggr/år.

Tänk på att golvventilationen som alla lägenheter är utrustad med INTE får demonteras vid renoveringsarbeten och den ska vara i drift hela året.

Värmepumparna

Värmepumparna är effektivast om de får stå på dygnet runt och om man inte justerar temperaturen för ofta. Det kan ta upp till 2 dygn innan temperaturen ändras i alla rum.

För att få bästa effekt så är det ett måste att gällande skötsel- och serviceföreskrifter följs se hemsidan t ex så måste både ute och inne delarna rengöras regelbundet.
Inne delens luftfilter bör rengöras minst en gång varannan veck och filtret måste bytas om det är trasigt.

Vi vill påpeka att de inte är föreningens pumpar utan man äger sin egen.

Hemförsäkring

Vi vill påminna om att det är krav på obligatorisk hemförsäkring för alla som bor på området.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion. Se till höger på datorn eller längst ner på mobiltelefon.

En fortsatt trevlig höst önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Okt 2019

Nyheter juli

Hundar och katter på området

Tyvärr är det inte alla som tar ansvar /sköter sina husdjur vilket gör
att det uppstår störningar för grannar/andra boende.
I dagsläget är det problem med både hundar & katter som t.ex. bajsar och kissar bl. a i sanden vid lekplatserna utan att ägarna plockar upp.

Hund och kattägare är skyldiga att iaktta vad som står i lagen 2007:115 om tillsyn över hundar och katter. Samt i enlighet med Föreningens stadgar, Bostadsrättslagens och Hyreslagens mening.

Komposten

i komposten vid Stenåsavägen lägger vi självklart endast trädgårdsavfall
inte plastpåsar, plastgranar, stenar, grillbriketter osv.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.

Info från Telia; Förhandlingarna är klara

Detta är från Telias nyhetsbrev 
För en tid sedan informerade vi er om vår pågående förhandling med vår tv-leverantör Nent där risk fanns att vi skulle stänga ner vissa kanaler 1 juli.

Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu är överens med vår leverantör om ett nytt avtal som gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda er ett brett och bra innehåll. Vi önskar er mycket nöje med er tv-tjänst från oss.

Vi vill dock passa på att meddela att kanalerna eSportsTV och NFL Networks utgår ur vår leverantör Nents sortiment, och därför även utgår från Telias utbud från och med den 1 juli.

Har ni ytterligare frågor är ni såklart välkomna att kontakta er ordinarie kontaktperson hos oss.

Hälsningar,
Telia

Nyheter maj

Ingen avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om budgeten för nästa år (2019–2020) och beslutade att inte höja avgifterna/hyrorna för nästa period heller.
Föreningen har en stark ekonomi och sista höjningen var 2012.

Träd

En del träd som dött kommer att ersättas med nyplanterade samt några kommer att sågas ner för att föryngra trädbeståndet.
Vi försöker att ta hänsyn till pollenallergiker och planterar tex. ingen björk.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.

En trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2019

Besiktning av tak

Snart påbörjas besiktningen av yttertaken i vårt bostadsområde.

Onsdagenden 27 mars (med reservation för väderlek) kommer besiktningsmän från WSP att påbörja besiktning av de yttertak som är lättillgängliga i hela området med steg.

Det innebär att de kommer gå in på era entréer, gräsmattor etc.
Den 9 april (med reservation för väderlek) kommer besiktning utföras med lift.

Vid det tillfället kommer ett urval av taken på dessa adresser att besiktas
Ymergatan nr: 1, 21, 23, 35, 69, 71, 85, 93
Stenåsavägen nr: 7, 45, 61
Äckregårdsvägen nr: 24, 34, 36, 50, 52, 80, 84

 

Infoblad med kontaktpersoner och telefonnummer går att läsa i sin helhet här.

« Older Entries Recent Entries »